Hantering och förvaring

Brandklassade fönster måste hanteras och förvaras tort och får inte utsättas för direkt solljus! Brandskyddsglasen är känsliga för hastiga temperaturdifferenser och fuktighet och måste därför lagras i torra och ventilerade utrymmen. När dessa är monterade i väggen är ovan inget problem!

Monteringsanvisning

Brandklassade fönster måste monteras efter vår montageanvisning för att bli godkända efter montaget enligt våra CE- och typgodkännande. Monteringsanvisningen skall följas och dokumenteras genom signering. Dokumentet skall sparas tillsammans med övrig dokumentation.

Skötsel / rengöring

Använd flytande rengöringsmedel utspätt med vatten. Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik thinner, aceton, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nedifrån och upp, men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Torka med svamp eller trasa. Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta. Som regel krävs enbart rengöring om skador ej uppstått eller förslitningen varit onormal.

Underhåll

Som regel krävs enbart rengöring om skador ej uppstått eller förslitningen varit onormal. Mindre skador bättras med pensel och syntetisk lackfärg i samma kulör och glans. Större skador kräver som regel spackling, putsning och total ommålning.

Garanti

Pyrokno Sverige AB lämnar 10 års garanti mot fukt/rötskador för i fabrik ytbehandlade och glasade brandglaspartier/fönster, samt 10 års garanti mot kondens i isolerrutor med brandglas.

CE-märkning och Typgodkännande

Vi använder Kiwa för certifiering av våra produkter oavsett om de är CE-märkta eller Typgodkända. Kiwa gör årliga kontroller för att tillse att vi jobbar efter tillverkningsrutiner och manualer.