Brandklassade fönster

Vi tillverkar brandklassade fönster både öppningsbara och fasta, samt glaspartier för både invändigt och utvändigt bruk. Dessa finns i klasserna EW30, EI30, EW60 och EI60.

Boverket

Samhällets lägsta acceptabla krav på brandskydd regleras av Boverkets byggregler (BBR). Där regleras krav på utrymningssäkerhet och försvårande av brandspridning, mellan och inom byggnader. Utöver baskraven ställs i de flesta fall högre krav på brandskydd av fastighetsägaren, för undvikande av skaderisker för personal och svåra konsekvenser för fortsatt verksamhet i byggnaden efter brandtillbud. Med brandklassade och typgodkända produkter och system, kan man idag bygga passiva sektioneringar av fastigheter, så brand inte sprider sig inom och mellan byggnader. Skyddet är till skillnad från sprinklerlösningar, inte beroende av aktivering och underhåll eftersom brandskyddet finns inbyggt i väggar, glaspartier, dörrar och fönster. Det passiva skyddet kan i en fastighet anpassas uppåt eller nedåt, beroende på de olika verksamheternas riskbedömning.

Brandskyddsglas

Vi använder uteslutande laminerat brandglasglas i våra konstruktioner, i första hand Pilkington Pyrostop i intigrationsklass EI och Pyrodur i klass EW. Pyrostop är ett laminerat flerskiktsglas vars skikt innehåller vattenglas som vid brand övergår till vatten och som därefter förvandlas till ånga. Vid brand expanderar skikten och bildar en ogenomskinlig barriär, där temparaturen på den inte brandutsatta sidan inte överstiger drygt 100 grader. Pyrodur är även ett laminerat brandglas som begränsar värmestrålningen. Klassen EW tillåter en värmestrålning på 15kW/m2, som ger en temparatur på ca 400 grader, mätt på en meters avstånd från brandglaset. Godkänt glas är även Glaverbel Pyrobelite och Pyrobel. Brandskyddsglasen kan fås i flera utförande såsom mönstertryckt folie, ornamentglas, frostat, energisparglas, Activ självrengörande m.m. Brandskyddsglaset kan även kombineras med utökat inbrottsskydd, skottskydd eller explosionsskydd.

Personsäkerhet

Pilkington Pyrostop/Pyrodur klassas som laminerade säkerhetsglas i klasserna 1B1/2B2. Glaset splittras inte vid bräckage utan hålls samman, vilket förhindrar personskador.

Godkända konstruktioner

Brandbegränsande partier brandtestas som enskild byggnadsdel, d.v.s att glaset och dess infästning i karmkonstruktionen måste som enhet stoppa brand och gas enligt brandkraven, oavsett brandsida. För att hindra brandspridning och personskador, bör man alltid välja brandtestade och typgodkända produkter för fönster, glaspartier och dörrar..

Ljudreduktion

Pilkington brandglas har som enkelglas god ljudreduktion och passar utmärkt för bullerdämpning. Vid ökade ljudkrav kombineras brandglaset med Pilkington Optiphon som isolerruta. Vid höga krav på ljudreduktion medverkar vi med skräddarsydda lösningar i samarbete med Pilkington.

Montering/Lagring

Brandskyddspartier skall monteras enligt vår monteringsanvisning och kan monteras i temperaturer mellan -40 till +50 o C. Brandskyddsglasen är känsliga för hastiga temperaturdifferenser och fuktighet och bör därför lagras i torra och ventilerade utrymmen.

Karm

Hela produktsortimentet är brandtestat med karm av furu, vilket innebär att alla andra träslag med högre densitet ingår i typgodkännandet. Exempel är träslag som björk, bok, ek, ask, teak etc.

Max storlek på fönster

All tillverkning är kundorderstyrd och vi har inget lager med standardprodukter! Vi utgår ifrån den max-yta som typgodkännandet eller CE-märkningen anger, vilket innebär att kunden har full frihet att jobba enligt våra storlekstabeller som1-luft!

 

Flerluft på förfrågan. 

Vid frågor om våra produkter eller offert samt beställning, hör av dig! Offert inom 24 timmar!!